ÚVZ SR: Stanovisko k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o ľudské telo

19.04.2020

Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (čítajte nižšie) vám momentálne naše služby poskytneme v súkromných priestoroch. Pri objednávaní si miesto dohodneme.

Konzultácie a Terapie môžu prebiehať pomocou video rozhovoru alebo aj vonku v prírode.

Vieme, že súčasná situácia je pre nás všetkých náročná. Preto vám dávame zľavu -20% na tantrické masáže a -10% na ostatné masáže.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020, ktorého cieľom je dočasné maximálne obmedzenie sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súčasnosti neumožňuje verejnosti poskytovať služby okrem iného v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, akými sú napríklad kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra a ďalšie.

Nakoľko uvedené opatrenie neobmedzuje poskytovanie služieb, ktoré sa vykonáva mimo priestorov prevádzok, zaznamenáva v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva SR mnoho otázok týkajúcich sa možnosti poskytovať vyššie uvedený typ služieb v domácom prostredí klientov či iným obdobným spôsobom, pri ktorom môžu ostať priestory prevádzky uzatvorené, čím nedôjde k porušovaniu vydaného opatrenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti upozorňuje, že služby vykonávané v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo majú v zmysle platnej legislatívy charakter epidemiologicky závažných činností, ktorými možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Orgány verejného zdravotníctva preto v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy vykonávajú v prevádzkach tohto druhu štátny zdravotný dozor, v rámci ktorého kontrolujú aj dodržiavanie osobitných požiadaviek týkajúcich sa vybavenia priestorov takýchto prevádzok, používaných pracovných pomôcok, hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky, dodržiavania prevádzkového poriadku a pod. Kontrola zabezpečenia takýchto podmienok v domácom prostredí klientov do pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva nespadá a s ohľadom na platnú legislatívu ani nie je realizovateľná. Vykonávanie takejto činnosti mimo schválených priestorov prevádzok je preto vždy na vlastné riziko zákazníka i poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za bezpečné vykonávanie poskytovanej služby.

Stanovisko pripravil: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

Tantra Sávitryí Nitra

Marianna - Tantra Sávitryí Nitra
Čermánske námestie 3, 949 01 Nitra
info@tantrasavitryinitra.eu 
+421 904 023 256 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu